วิทยาการคำนวณ (Computer Science)

Jun 29, 2017

manit

Computer

0

ทำความเข้าใจ การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)
             การคิดเชิงคำนวณ เป็นวิธีคิดและแก้ไขปัญหาเชิงวิเคราะห์ สามารถจินตนาการมองปัญหาด้วยความคิดเชิงนามธรรม นำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและมีลำดับวิธีคิด ซึ่งจะเป็นการฝึกคิด ฝึกมอง ฝึกแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ จนกลายเป็นทักษะความรู้ เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ประกอบด้วย 4 เสาหลัก
1️⃣ การแบ่งย่อยปัญหา (Decomposition) แบ่งปัญหาหรือสิ่งต่างๆ ออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและแก้ปัญหานั้น
2️⃣ การเข้าใจรูปแบบ (Pattern Recognition) การหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันของสิ่งต่างๆ ลักษณะที่มีความเหมือนหรือมีรูปแบบ พฤติกรรม ที่ซ้ำๆกัน ที่ทำให้เราสามารถสังเกต ระบุสิ่งที่เหมือนหรือแตกต่างกันได้
3️⃣ ความคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) มองและระบุปัญหาหลักหรือสิ่งที่จำเป็นได้ เมื่อเราเจอปัญหา การมองภาพปัญหาโดยการตัดรายละเอียดที่ไม่สำคัญออกไป ให้คงเหลือที่สำคัญเอาไว้ ทำให้เราสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงเป้าหมายที่ดีที่สุดได้
4️⃣ การออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Design) ออกแบบลำดับขั้นตอนของการแก้ปัญหา หรือการวางแผนแก้ปัญหาก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง หรือการสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อดำเนินตามที่ละขั้นตอน ในการแก้ปัญหา

 

Post by manit chan

Leave a Reply